Odborno-technické hľadisko

Prezentácia Výskumného ústavu spojov, n. o., Banská Bystrica, Inštitút elektronických komunikácií, Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, Inštitút elektronických komunikácií, Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktorá bola odprezentovaná 4. 10. 2017 počas X. ročníka odborného seminára „Telekomunikačné stavby“ (na stiahnutie)

Nový videodokument o bezdrôtovej technológii: “Vieš, že Ťa mám rád?” https://ehtrust.org/…-technology/

Zdravotnícki a technickí experti varujú pred sviatočným obdarúvaním detí smartfónmi a s nimi spojenými zariadeniami, poukazujúc na riziko expozície rádiovými vlnami http://www.sbwire.com/…k-906315.htm

  • Varovný leták

https://ehtrust.org/…ay-Alert.pdf

Mobilné telefóny a Wi-Fi spojené s vyššou mierou potratov Najnovšia štúdia poukazuje na takmer dvojnásobne vyššie riziko u exponovaných žien http://www.sfchronicle.com/…12436529.php

Bezdrôtové technológie: zdravotné dopady a čo môžeme urobiť pre zmenšenie rizika https://www.globalresearch.ca/…fety/5622941

„Mobilné telefóny budú na základných a stredných školách zakázané od septembra 2018“ Francúzske ministerstvo školstva presadilo zákaz používania mobilných telefónov v školách a na ihriskách počínajúc novým školským rokom http://www.rtl.fr/…8-7791345944

CBS National News: Kalifornské národné centrum pre výskum rakoviny publikuje po 10 rokoch varovanie ohľadom mobilných telefónov https://ehtrust.org/…ncer-center/

Prehľad najdôležitejších experimentálnych a epidemiologických štúdií na tému rizík bezdrôtovej komunikácie https://ehtrust.org/…cal-studies/


Ako sa to dá, a ktorým smerom sa problematika môže uberať:

Heterogenna sieť prostredníctvom malých buniek: http://www.academia.edu/…us_Networks_

Inštalácia malých vysielačov v Amsterdame. Krátke video v angl. jazyku https://www.youtube.com/watch?…

Leták pre obce. Veľké vysielače sa stávajú pri súčasných nárokoch neefektívne a neekonomické riešenie. Letak – obce

Tri etapy vývoja smerom k mestským malým bunkám, text je v angličtine, preklad niektorých dôležitých informácií pripravujeme: https://www.thinksmallcell.com/…l-cells.html


Neregulovaný rozvoj bezdrôtových sietí v posledných rokoch a jeho ďalšie nekontrolované rozširovanie viacerými mobilnými operátormi /zavádzanie 4G siete v súčasnej dobe/.


Nová technológia 4G (LTE):
Long Term Evolution (LTE) je navrhnutá tak, aby poskytovala veľmi rýchly prenos dát – rýchlejšie, než niektoré domáce káblové širokopásmové služby. LTE výhodou je spätne kompatibilný existujúci systém GSM a 3G, čo umožňuje mobilným operátorom nasadiť LTE a aj naďalej poskytovať bezproblémovú službu cez existujúce siete. LTE je ďalším krokom na mape GSM technológii po 3G/HSPA (High Speed Packet Access). Prvé komerčné LTE siete boli spustené v Oslo (Nórsko) a Štokholme (Švédsko) v decembri 2009. Od polovice roku 2013 sa už i na Slovensku môžeme stretnúť so sieťami LTE a globálne LTE pokrytie sa predpokladá všetkých 4 operátorov i na Slovensku do dvoch rokov. Ďalším krokom by na niektorých miestach mohlo byť nahradenie súčasnej GSM a 3G technológie už len novou 4G.


• Výstavba 4G sietí prebehne v rokoch 2014–2018. Na všetkých existujúcich BTS v meste bude dochádzať k inštalácii nových vysielačov a tým zvyšovaniu záťaže na obyvateľov.
• V meste začína svoju činnosť nový operátor. Tento bude stavať v rokoch 2014–2018 nové BTS. Tak pribudne cca 10–20 nových BTS s veľkým výkonom.
• Po roku 2017 budú uvádzaná nová generácia širokopásmových pripojení. Regulatív v územnom pláne umožní operátom dopredu sa pripraviť podľa stanovených podmienok.
• Reguláciou výstavby veľkých BTS staníc sa podporí budovanie siete MICRO staníc.

Do roku 2011 bolo elektromagnetické vlnenie vzhľadom na to, že sa jedná o neionizujúce žiarenie posudzované iba z hľadiska tepelných účinkov na ľudský organizmus. Napriek existencii celého radu lekárskych štúdií, ktoré poukazujú aj na iné ako tepelné účinky elektromagnetického žiarenia, nebolo prijaté žiadne legislatívne opatrenie na sprísnenie povolených limitov.

Správa BioInitiative 2012 ODPORÚČA AKO BEZPEČNÉ 1000 µW/m2 pre vonkajšie priestory, kumulatívna expozícia RF.

Viď posudok Ing. P. Belluš – (PDF, 2,25MB)


Cieľom navrhovaného regulatívu je snaha o zníženie negatívneho vplyvu žiarenia zo základňových staníc mobilných operátorov v obytných zónach, kde sa obyvatelia od zdroja žiarenia nemôžu vzdialiť a sú permanentne vystavení pôsobeniu pulzného signálu z týchto zariadení.
Aktuálnosť požiadavky je opodstatnená práve sa začínajúcim budovaním ďalšej generácie sietí, ktorá bude pokračovať v najbližších rokoch a znamená rozširovanie jestvujúcich vysielačov ako aj vznik nových. Mesto môže v územnom pláne usmerniť ich výstavbu s prihliadnutím na možný dopad na zdravie svojich obyvateľov a vstupnými podmienkami tak umožniť mobilným operátorom skvalitniť celý proces prípravy. Tak ako je to aj v niektorých štátoch EÚ /napr. v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku alebo Taliansku/. PRÍKLADY REGULÁCIE VÝSTAVBY VYSIELAČOV V INÝCH ŠTÁTOCH:

Legislatíva viacerých štátov vo svete postupne reaguje na tieto skutočnosti a to rôznymi požiadavkami
na úpravu základňových staníc, ich výkon a rozmiestnenie.

Rakúsko: Povoľovací proces výstavby vysielačov sa riadi odbornou príručkou, ktorá oproti celoštátnym normám upresňuje pravidlá ich výstavby hlavne v obytných zónach (vid. príloha – Schéma schvaľovacieho procesu v Rakúsku) Leitfaden Senderbau 2014: https://www.wko.at/…rbau_web.pdf

Francúzsko: Francúzsky parlament schválil 29. januára 2015 prijatie zákona o regulácii expozície obyvateľstva elektromagnetickým žiarením z bezdrôtových sietí (mobilné siete, Wi-Fi, mobily, tablety,…) a o regulácii reklamy na bezdrôtové zariadenia. http://www.assemblee-nationale.fr/…a/ta0468.asp

Taliansko – Sanitary Norms and Regulations 2.2.4/2.1.8.055–96 interval 3 hodiny 6.14 V/m max V Taliansku platí preventívny princíp. Preto ku hraničným hodnotám, ktoré boli určené pri jednoznačných zdravotných vplyvoch, sa určili aj preventívne hraničné hodnoty tak, aby obyvateľstvo bolo chránené pred dlhodobými vplyvmi. V obytných zónach (miesta kde sa zdržiava viac ako 4 hod./deň musia vysielače spĺňať hraničnú hodnotu 6 V/m (95 mW/m).

Švajčiarsko – Ordinance on Protection from Non-ionising Radiation (NISV) dlhodobo 6.14 V/m max Vo Švajčiarsku je od 1.2.2000 platné nariadenie na ochranu pred neionizujúcim žiarením. Nariadenie NISV sa zakladá na zákone o ochrane životného prostredia, ktoré obsahuje dvojstupňový ochranný koncept s hraničnými hodnotami ohrozenia.

Lichtenštajnsko – 2013, 6.14 V/m max Lichtenštajnský zákon o ochrane životného prostredia zo dňa 29.4.2008 sa orientuje na princíp ALATA, t.z. echnicky možná redukcia expozície. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný pomocou vhodných opatrení EMG pole znížiť na najnižšiu možnú hodnotu.

Monako: V Monaku platia pre zariadenia preventívne stanovené hraničné hodnoty od 6 V/m ≡95 mW/m (na porovnanie odporúčanie EÚ 41 do 58 V/m 4,5 do 9 W/m podľa frekvencie).

Rusko – Sanitary Norms and Regulations 2.2.4/2.1.8.055–96 interval 3 hodiny 6.14 V/m max V Rusku platia pre dlhodobé expozície už roky nízke hraničné hodnoty (Grigoriev et al., Biophysics, 55:1041–45). Original:: »… ICNIRP recommendations cannot be used for evaluation of the danger of long term chronic exposure to RF EMF of non thermal intensity, because these recommendations were not based on criteria corresponding to the considered situation.«

Kanada – Safety Code 6, Table 5 (2015) interval 6 minút 40.7 V/m max

Čína – UDC 614.898.5 GB 9175 –88 interval 3 hodiny 6.14 V/m max

Austrália V Austrálii sú zavedené smernice nezávisle od štátnych hraničných hodnôt Industry Code ACIF C564:2004 »Deployment of mobile phone network infrastructure. Táto smernica sa orientuje na prevetívne princípy, ktorými sa minimalizujú možné riziká.


Vývoj mobilných sietí smerom k malým typom vysielačov (SMALL CELLS). Ich umiestňovanie v obytných zónach by znamenalo oveľa menšie zdravotné riziká v porovnaní so súčasnými veľkým vysielačmi, ktoré najčastejšie vidíme na strechách:

https://www.youtube.com/watch?…

PRÍKLAD vysielača typu SMALL CELL. Na obrazku v pravo. Čo by ste radšej videli na strechách budov? Štandardné zariadenia (vľavo) alebo technologické zariadenie typu malej bunky so zohľadnením zdravotných účinkov (vpravo).

small cell