Právne hľadisko

Pri povoľovaní nielen vysielačov odteraz nemôžu úrady ignorovať ľudí ak sa zaujímajú a chcú vyjadriť k veciam, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Ak sa napr. vo Vašej blízkosti objaví alebo plánuje takáto stavba môžete byť účasníkom konania a vzniesť námietky, s ktorými sa potom stavebný úrad musí zaoberať. Nález Ústavného súdu je dôležitý aj preto, že takéto situácia sa môže stať kdekoľvek a komukoľvek. Už nie je možné aby, tak ako doteraz, Vás stavebný úrad vylúčil z konania. Na vysvetlenie musím dodať, že o tomto rozhodol v roku 2015 už Krajský sú v Prešove, ktorý uznal našu námietku, že sme nemohli byť účastníkmi konania pri povoľovaní vysielača v našej blízkosti. Druhá strana sa ale odvolala a Najvyšší súd našu sťažnosť zamietol. Aj tu sa ukázala dôležitosť Ústavného súdu pre bežného človeka, keďže v celom procese sa mesto, okresný úrad aj Najvyšší súd postavili na stranu silnejších. Nebyť Ústavného súdu tak sa bežný človek spravodlivosti nedovolá.

https://www.ustavnysud.sk/…422_2018.pdf


Zaujímavá prezentácia: Samospráva v právnom poriadku SR a útemný plán http://www.regulaciavysielacov.sk/download/17


Databáza celosvetových politík týkajúcich sa mobilných telefónov, bezdrôtového pripojenia a zdravia https://translate.google.sk/translate?…

Zoznam databázy na stiahnutie


1. Štát sa vzdal kontroly, systémovo zlyháva pri ochrane obyvateľstva v tejto oblasti. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí nezohľadňuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2011. Uvedená vyhláška ustanovuje minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia, stanovuje frekvenčný rozsah, akčné hodnoty expozície elektromagnetického poľa a požiadavky na objektivizáciu expozície obyvateľstva od zdrojov vyžarovania.
Nijako však neobmedzuje obce vo vzťahu k regulácii zdrojov elektromagnetického žiarenia.

V tejto súvislosti je dôležité ustanovenie § 11 ods. 5 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého územný plán obce ustanovuje najmä:

  1. zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
  2. zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia.

Podľa § 139a ods. 1 stavebného zákona sa regulatívom priestorového usporiadania a funkčného využívania územia rozumie „záväzná smernica, ktorou sa usmerňuje umiestnenie a usporiadanie určitého objektu alebo vykonávanie určitej činnosti v území. Je vyjadrený hodnotami vlastností prvkov krajinnej štruktúry slovne, číselne a podľa možností aj graficky. Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.“

Z uvedeného vyplýva, že regulatív funkčného využívania územia môže obsahovať aj zákaz / obmedzenie vo vzťahu k umiestňovaniu zdrojov elektromagnetického žiarenia napr. v obytných zónach. Obec teda môže takýto regulatív dať do svojho územného plánu a môže rozhodnúť, kde a za akých podmienok môžu byť takéto zdroje postavené.

Tiež podľa § 11 ods. 5 písm. f) stavebného zákona. Verejným dopravným a technickým vybavením územia sa v súvislosti s týmto ustanovením rozumejú aj vedenia elektronickej komunikačnej siete (§ 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona) a potom platí to, čo je uvedené vyššie, teda obec môže vo svojom územnom plánu stanoviť zásady a regulatívy týkajúce sa výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov /BTS/.

2. Z ustanovenia § 28 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, elektromagnetické žiarenie má nepochybne negatívny vplyv na ľudské zdravie, a to bez ohľadu na prípustné limity stanovené uvedenou vyhláškou. Z hľadiska ochrany zdravia nie je rozhodujúce, či prevádzka spĺňa prípustné limity, keďže stanovenie prípustných limitov neznamená, že elektromagnetické žiarenie nemá vplyv na zdravie obyvateľov. Stanovenie prípustných limitov znamená len tú skutočnosť, že prevádzka spĺňa administratívno-technické podmienky uvedené vo vyhláške.

3. Doplnením regulatívu RL 5 v Územnom pláne mesta Prešov bude uplatnená hlavne zásada preventívneho opatrenia.

Potreba chrániť zdravie obyvateľov mesta reguláciou vysielačov BTS vyplýva:

  1. z verejného záujmu, podporeného petíciou podanou dňa 20.1.2014 na Mestský úrad v Prešove, e.č. 3973/2014
  2. zo zákona:

V zmysle stavebného zákona môže obec stanoviť záväzné regulatívy týkajúce sa zdrojov elektromagnetického žiarenia.

Pre následné povoľovacie konania (ktoré musia rešpektovať a byť v súlade s územným plánom) platí, že podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. b) stavebného zákona „v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä … b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi“. Táto povinnosť stavebného úradu zodpovedá ustanoveniu § 47 písm. k) stavebného zákona, kde je uvedené, že „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby … k) sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, svetelné, tepelné a ostatné elektromagnetické žiarenie a podmienky ich odvádzania do vonkajšieho prostredia pri realizácii stavby, prevádzke stavby a súvisiacich činnostiach riešili v súlade s požiadavkami osobitných predpisov; ak takéto požiadavky nie sú ustanovené, aby sa riešili podľa aktuálneho stavu techniky v čase navrhovania konkrétnej stavby“.

Z uvedených ustanovení zákona vyplýva, že stavebný úrad má povinnosť skúmať aj vplyv stavby na zdravie, vrátane vplyvu elektromagnetického žiarenia na zdravie.

Ak sa tejto povinnosti štát prostredníctvom Útvaru verejného hygienika MVD a RR SR vzdal, a to paušálnym vydávaním stanovísk o splnených limitoch žiarenia podľa Vyhlášky MZ SR č. 534 /2007 Z.z pri výstavbe BTS na akýchkoľvek miestach a za akýchkoľvek podmienok, malo by iniciatívu v ochrane zdravia svojich obyvateľov, v zmysle stavebného zákona, prevziať mesto.

MEDZINÁRODNÉ PREDPISY A ODPORÚČANIA:

ODPORÚČANIA WHO z júna 2010 , WHOFact sheet 322 (Juni 2010), hovoria o požiadavkách na otvorenú komunikáciu a diskusiu medzi prevádzkovateľmi mobilných sieti, miestnymi úradmi a verejnosťou v prípravnom procese. Original: »… establish effective and open communication programmes with all stakeholders to enable informed decision-making. These may include improving coordination and consultation among industry, local government, and citizens in the planning process … «

Európsky parlament v roku 2008, Report on health concerns associated with electromagnetic fields (2008/2211.(INI))« 27/05/2008 , vydal správu v súvislosti s účinkami elektromagnetických poli, v ktorej sa uvádza, že jednotlivé skupiny, odvetvia zodpovedné za infraštruktúru a príslušné orgány majú mať vplyv na také faktory, ako je napr.:

  • vzdialenosť základňových staníc,
  • výška a výkon vysielačov
  • technológia vo vzťahu k obytným zónam

To má zabezpečiť lepšiu ochranu obyvateľstva v blízkosti takýchto zariadení a aj optimalizované umiestňovanie stožiarov a vysielačov a zabrániť zle umiestneným zariadeniam. EU komisia a členské štáty sú vyzvané vytvoriť vhodné príručky/smernice.

Original:… notes that industry stakeholders as well as relevant infrastructure managers and competent authorities can already influence certain factors, for example setting provisions with regards to the distance between a given site and the transmitters, the height of the site in relation to the height of the base station, or the direction of a transmitting antenna in relation to living environments, and, indeed, should obviously do so in order to reassure, and afford better protection to, the people living close to such facilities; calls for optimal placement of masts and transmitters and further calls for the sharing of masts and transmitters placed in this way by providers so as to limit the proliferation of poorly positioned masts and transmitters; calls on the Commission and Member States to draw up appropriate guidance.«

»Comittee on the Environment, Agriculture and Local and Regional affair EU komisie so sídlom v Strassburgu vo svojom dokumente Nr. 12608 zo 6. mája 2011 určilo, že preventívny princíp sa musí rešpektovať a hraničné hodnoty sa musia prepracovať. Čakanie na jednoznačný/konečný vedecký a klinický dôkaz môže viesť ku veľmi vysokým zdravotným a hospodárskym zaťaženiam.

Original »One must respect the precautionary principle and revise the current threshold levels; waiting for high levels of scientific and clinical proof can lead to very high health and economic cost, … «


LEGISLATÍVA V TALIANSKU. Ministerstvo životného prostredia odporúča zníženie elektromagnetického znečistenia. Vyhláška talianskeho ministra životného prostredia z roku 2017 obsahuje odporúčania pre zníženie elektromagnetického znečistenia s názvom „Eelektromagnetické znečistenie v interiéri“. https://ehtrust.org/…c-radiation/


PRÁVNE HĽADISKO K REGULÁCII VYSIELAČOV V INDII Telekomunikačný boom neobišiel ani Indiu. Keďže počet ľudí používajúcich mobilné technológie neustále rastie, zvyšuje sa aj počet vysielačov zabezpečujúcich tieto služby. Rastú však aj obavy ľudí zo žiarenia, ktorým základňové stanice neustále „znečisťujú“ životný priestor, a to najmä ľuďom žijúcim v tesnej blízkosti vysielača. Zatiaľ, čo niektoré súdy v Indii vzali súčasný problém na vedomie, inde zaujali zdržanlivé stanovisko. Napríklad v prípade Israni versus India občania žiadali odstránenie vysielačov BTS z blízkosti škôl, nemocníc a obytných domov. Občania spolu s petíciou predložili taktiež správu ministerskej komisie. Súd zaujal stanovisko, že správa nebola jednoznačná, čo sa týka škodlivých účinkov žiarenia, ale to môže byť nebezpečné dokonca aj keď nepresahuje povolené limity. Súd preto v súlade so závermi správy nariadil vláde, aby odstránila BTS vysielače z blízkosti škôl, nemocníc a väzníc. Možno žiarenie z BTS vysielačov považovať za látku znečisťujúcu ovzdušie? Áno, je to celkom na mieste. Pod látkou znečisťujúcou ovzdušie rozumieme „akúkoľvek pevnú, kvapalnú alebo plynovú substanciu (vrátane hluku), nachádzajúcu sa vo vzduchu v našej bezprostrednej blízkosti v takej koncentrácii, ktorá je alebo môže byť škodlivá pre ľudí, živočíchy, rastliny a životné prostredie (ŽP)“. Žiarenie z vysielačov má potenciál škodiť ľuďom, živočíchom, …a ŽP, a práve preto by teda malo byť považované za látku znečisťujúcu ovzdušie. Nárast elektromagnetického žiarenia má dopad aj na prírodu a zvieratá. Pokles včelej populácie ako následok elektrosmogu je celosvetový trend. Aj keď India má prísnejšie limity týkajúce sa elektromagnetického žiarenia (limit v Indii predstavuje 1/10 noriem odporúčaných Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením ICNIRP), je ďalšia reguláciu za nevyhnutnú:

  • vláda musí vykonávať častejšie kontroly dodržiavania noriem, keďže pri jednej z kontrol bolo zistené ,že 205 vysielačov prekračovalo maximálne stanovené hodnoty
  • vláda musí prijať technológie, ktoré pomôžu zredukovať žiarenie. Napríklad nariadiť používanie antén s nízkym výkonom na viacerých miestach miesto jedného makro vysielača s veľkým výkonom
  • umiestniť v blízkosti BTS vysielačov meracie zariadenia; pričom prevádzkovateľ bude sankcionovaný za prekročenie povoleného limitu
  • nariadiť prevádzkovateľom telekomunikačných služieb inštaláciu tieniacich technológií, ktoré by zredukovali mieru elektromagnetického žiarenia, ktorému sú vystavení najmä ľudia žijúci v blízkosti vysielača.

Skrátené, pôvodný text: http://www.mondaq.com/…+Perspective