Estetické hľadisko

VYSIELAČE V MESTSKEJ PAMIATKOVEJ REZERVÁCII,  JEJ OCHRANNOM PÁSME A VÝZNAMNÝCH POHĽADOCH NA HISTORICKÚ PANORÁMU MESTA

Historické centrum Prešova patri medzi 18. mestských pamiatkových rezervácii na Slovensku. Ide o pamiatkové územie so  sústredenými pamiatkovými hodnotami, ktoré je z dôvodu ich ochrany podľa zákona MK SR č. 49/2002 Z.z.o ochrane pamiatkového fondu vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.

Presov

Činnosť na území mestskej pamiatkovej rezervácie (ďalej len MPR) sa riadi Zásadami ochrany pamiatkového územia MPR Prešov, ktoré spracoval Krajský pamiatkový úrad Prešov. Aktualizovane boli v roku 2006, keď sa výstavba bezdrôtových sieti len rozbiehala.

K technickým zariadeniam, vrátané vysielačov je v týchto zásadách uvedené nasledovné:

Technické zariadenia spojov a telekomunikácií (antény, satelitné zariadenia a pod.), zariadenia alternatívnych zdrojov energie (solárne panely a pod.) a iné technické zariadenia osadzovať na území PR prioritne v pohľadovo neprístupných polohách.

Príklady umiestnenia vysielačov v historickom centre MPR Prešov:

Prešov, MPR, Hlavná 47

Prešov, Hlavná ulica

Ďalej zásady spomínajú strechy historických budov, tvoriacich tzv. piatu fasádu mesta. Dôležitosť zachovania ich sklonov, charakteru konštrukcií, historických zariadení ako sú komíny a pod. Narušeniu týchto zásad výstavbou vysielačov sa nevenuje žiadna pozornosť.

Historická panoráma striech

Pohľad na strechy v historickom centre

Doplnky historickej architektúry, PO-katedrála sv.J.Krstiteľa

Zásady ochrany MPR uvádzajú aj významné pohľady, vymedzené hradobným systémom mesta a tiež územie mimo PR Prešov . Pohľady na vstupy do pamiatkovej rezervácie zo Sabinovskej a Masarykovej ulice. Významné pohľadové kužele zorných bodov zo západnej strany, ktoré sú z Kúpeľnej a Požiarnickej ulice.

Prešov, Požiarnicka ul. Ochranné pásmo MPR 3

Pohľad na historickú vežu kostola z Požiarnickej ulice, ktorá tvorí hranicu ochranného pásma MPR

Zásady uvádzajú aj ochranu významných architektonicko-krajinných pohľadov na prírodnú a kultúrnu krajinu v spolupôsobení s okolitým krajinným horizontom mimo územia MPR Prešov – najmä pohľadové zorné body a kužele na Kalváriu. Uplatnenie týchto zásad v súvislosti s výstavbou vysielačov:

Prešov, kalvária, diaľkový pohĺad
Prešov, Kalvária, panoráma

Diaľkový pohľad na historicky komplex Kalvárie.

Požiadavky na zachovanie, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy územia, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany MPR Prešov, žiadame zapracovať do regulatívu pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb na území mesta :

1. Zachovať, chrániť a regenerovať charakteristické pohľady, siluetu a panorámu pamiatkového územia prezentovanú: v chránených diaľkových pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie č. 1 – 5 (Zásady ochrany MPR Prešov 2006, viď výkres č. 1) b. v chránených pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie písm. A – E (viď. Zásady ochrany MPR Prešov 2006, výkres č. 2) c. v chránených pohľadových kužeľoch z interiéru pamiatkového územia na dominanty v okolí (viď. Zásady ochrany MPR Prešov 2006, výkres č. 4 a 5) d. v chránených pohľadových kužeľoch v interiéri pamiatkového územia (viď. Zásady ochrany MPR Prešov 2006, výkres č. 4 a 5) Je neprípustné narušiť siluetu a panorámu pamiatkového územia prezentovanúv predmetných pohľadových kužeľoch výstavbou nových výškových a objemových dominánt v pamiatkovom území PR a jeho ochrannom pásme..

Pohľad z Kúpeľnej ulice

K novej technickej infraštruktúre a technickým zariadeniam uvádzajú Zásady ochrany MPR nasledovné: Pri obnove NKP technické zariadenia a ich rozvody (rozvodné a meracie skrine alebo prístroje, rozvody sietí, antény…) umiestňovať alebo viesť v takých pozíciách, ktoré zodpovedajú pamiatkovým hodnotám objektu a nárokom na primeranú pamiatkovú prezentáciu. Príklady umiestnenia vysielačov v historickom centre MPR:

Preśov, pohľad z Jarkovej ul. (2)
Preśov, Slovenská ul., pohĺad od Župného domu 1

Záväzná časť územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č.5/2013 premieta tieto zásady ochrany pamiatkového územia v prípade telekomunikačných zariadení a stožiarov v jedinom bode regulatívu RL 5 pre telekomunikácie a spoje Telekomunikačné služby takto: • telekomunikačné stožiare a iné zariadenia nesmú nevhodne narušovať panorámu mesta, najmä pamiatkových zón. a ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

Žiadame o dôsledné uplatňovanie platného regulatívu a jeho spresnenie v zmysle Zásad ochrany pamiatkového územia . Hranice MPR a ochranného pásma sú vymedzené v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu č.49/2002 Z.z. podľa návrhov orgánu ochrany pamiatkového fondu v grafickej časti územného plánu.

Príklad budovania bezdrôtových sietí v historickom centre Prahy s uplatnením PICO staníc.

Praha 1, Hradčany, Hradčanské nám. 5616, komíny arcibiskupskeho paláce

Praha, Hradčany

o2-dlouha_streetcela-a

Praha, Dlouhá ulica