Medicínske hľadisko

EUROPAEM EMF Guideline 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagne­tickými poľami (EMP)

slovenský preklad

SK Guideline EU EMF 2016


Európska Akadémia pre environmentálnu medicínu EUROPAEM zverejnila smernicu pre prevenciu, diagnúzu a liečbu zdravotných problémov a chorôb súvisiacich s elektromagnatikým žiarením „EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses“, kde sa hovorí o potrebe sprísnenia limitov. Dokumenty na stiahnutie:

https://europaem.eu/…ideline-2016


Vyhláška MZ SR č. 534 /2007 Z.z nestanovuje žiadne obmedzenia na umiestňovanie zdrojov elektromagnetického žiarenia najmä v obytných zónach. Pričom základňové stanice mobilných operátorov /BTS/ vysielajú nepretržitý pulzný signál, od ktorého sa obyvatelia trvalo obývaných zón v jeho blízkosti nemôžu vzdialiť a ktorého dlhodobý dopad na zdravie ľudí v súčasnosti nevieme komplexne posúdiť. Viaceré medzinárodné štúdie zosumarizované v správe BIOINITIATIVE REPORT 2012, ako odporúčania pre Radu Európy, preukázali, že z hľadiska vplyvov na zdravie človeka je rozhodujúca vzdialenosť zdroja elektromagnetického žiarenia od ľudských sídiel – žiarenie má o to negatívnejší vplyv na ľudské zdravie, čím je zdroj žiarenia bližšie.

www.bioinitiative.org/…bstracts.pdf


BIOINITIATIVE REPORT 2012

BioInitiative Report 2012 pozostáva z aktualizácii vedeckých štúdií verejného zdravia za posledných päť rokov a globálne dáva odpoveď na rastúci zdravotný problém chronickej expozície elektromagnetickým poliam a rádiofrekvenčným žiareniam v každodennom živote miliárd ľudí po celom svete.
Report bol vypracovaný 29 autormi z desiatich krajín sveta, 10 držiteľmi lekárskeho titulu MD, 21 doktorandmi, a troma MSc. Medzi dlhodobými prispievateľmi a autormi je aj vedec zo SAV v Bratislave, Prof. Igor Belyaev, PhD, DrSc.
V posledných piatich rokoch (od edície 2007) sa situácia stále zhoršuje a napriek tomu sa ľudia na celom svete vystavujú denne vyššej expozícii, než ešte pred piatimi rokmi. Expozície sú spojené s mnohými rôznymi nepriaznivými dôsledkami pre zdravie. Aktualizácia 2012 prináša 21 kapitol, v ktorých autori prerokúvajú obsah a dôsledky asi 1800 nových štúdií. Celkovo je posilnený vedecký dôkaz rizika tam, kde je chronická expozícia s nízkou intenzitou elektromagnetických polí a bezdrôtových technológií (rádiofrekvenčné žiarenia vrátane mikrovlnných žiarení).
V roku 2012 pribudol dôkaz, že tieto expozície poškodia DNA, zabraňujú opravám DNA, majú toxické účinky na ľudský genóm (gény), ešte znepokojujúcejšie účinky na nervový systém (neurológie). Bolo vytvorených viac štúdií o vplyve BTS staníc (veže mobilných operátorov), ktoré v priebehu času môžu mať za následok nepriaznivé zdravotné účinky), ešte znepokojujúcejšie účinky na nervový systém (neurológie). Bolo vytvorených viac štúdií o vplyve BTS staníc (veže mobilných operátorov), ktoré v priebehu času môžu mať za následok nepriaznivé zdravotné účinky.


International Agency for Research on Cancer, IARC, časť Svetovej zdravotníckej organizácie, WHO, zodpovedná za výskum rakoviny a boj proti tejto chorobe v roku 2011 oficiálne oznámila klasifikáciu elektromagnetického žiarenia v rádiofrekvenčnom spektre za patriace do skupiny 2B z pohľadu rakovinotvornosti, teda za možný karcinogén.

Za rádiovú časť elektromagnetického spektra sa považuje elektromagnetické žiarenie s väčšou vlnovou dĺžkou respektíve nižšími frekvenciami ako má infračervené žiarenie, teda frekvencie od niekoľkých hertzov po stovky gigahertzov prípadne niekoľko terahertzov.

WHO v zatiaľ zverejnenom oznámení nešpecifikuje, či do skupiny 2B zaradila všetky rádiové frekvencie alebo len časť tohto spektra. Ku klasifikácii sa prišlo, najmä na základe štúdií zaoberajúcich sa používaním mobilných telefónov, ktoré v súčasnosti používajú frekvencie typicky od 800 MHz po 2.1 GHz.

O klasifikácii rozhodla pracovná skupina IARC zložená z 31 vedcov zo 14 krajín na základe zhodnotenia viacerých štúdií preverujúcich vplyv používania mobilov na zvýšenie rizika rakoviny ale tiež štúdií o vplyve mikrovĺn a radarových vĺn na zamestnancov prichádzajúcich do styku s takýmto typom vĺn.

Viď posudok Doc. Ing. I. Belyaev, DrSc. – (PDF, 38kB)


Už roky sú informácie o nových poznatkoch zhromažďované v štúdiách po celom svete a tieto sú zverejňované na portáli PubMed, ktorý patrí Národnej americkej lekárskej knižnici. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Doposiaľ zverejnené štúdie, ktoré preukázali akýkoľvek biologicky účinok z elektromagne­tického žiarenia ultranízkych frekvencii, podobne ako rádiových, mikrovlnných a milimetrových vĺn nájdete v zozname:

ZOZNAM VEDECKÝCH A LEKÁRSKYCH ŠTÚDIÍ TÉMATICKY ZAMERANÝCH NA PREUKÁZANÉ EFEKTY ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY Pokiaľ ide o problémy s elektromagne­tickými poliami, elektrosmogom, zvýšenou expozíciou nízkofrekvenčnému a vysokofrekvenčnému (mikrovlnnému) žiareniu, jednou z najčastejšie používaných fráz v médiách je: „Neexistuje žiadny dôkaz, že elektromagnetické polia majú vplyv na zdravie“ alebo jednoducho: „Neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy“. Na základe tohto dokumentu je tieto frázy ľahko možné spochybniť. Vo svete je nepreberné množstvo dôkazov, ale verejnosť a niekedy aj akademická obec sa zdajú byť veľmi zle informované. V tomto dokumente nájdete rozsiahly zoznam článkov a výskumného materiálu, ktorý preukazuje závažné nežiaduce účinky, alebo je považovaný za dôležitý dokument týkajúci sa témy. Články sú zverejňované na portáli „US National Library of Medicine – PubMed“. Zoznam je pravidelne aktualizovaný.

BIOINITIATIVE 2012 REPORT – RF COLOR CHARTS História a chronológia štúdií o biologických (netepelných) účinkoch rádiofrekvenčných polí, ktoré boli realizované do r.2013 s farebným zvýraznením zistených výsledkov vplyvu na človeka.

IARC MONOGRAPHS – NON IONIZING RADIATION PART 1:Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO, ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky nízkofrekvenčných polí na ľudskú populáciu. Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

IARC MONOGRAPHS – NON IONIZING RADIATION PART2:Radiofre­quency electromagnetic fields Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO, ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky vysokofrekvenčných polí na ľudskú populáciu. Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

WIRELESS TECHNOLOGY – The Worst Threat to our Health, Personal privacy, Democracyand National Security in Canada’s Entire History Obsiahla kanadská prezentácia o histórii bezdrôtovej technológie až po súčasnosť. Dokument priamymi citáciami významných osobností priznáva, že expozície žiareniam majú zdravotné následky. Prezentácia obsahuje priame linky na takmer všetky citované dokumenty.

IMPACTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD (RF)FROM CELL PHONE TOWERS AND WIRELESS DEVICES ON BIOSYSTEM AND ECOSYSTEM Indický dokument popisuje a sumarizuje rôzne škodlivé účinky vysielačov mobilnej siete (BTS) a bezdrôtových systémov na živý bio a ekosystém. Súhrn poznatkov do r.2012.

SUBJECTIVE SYMPTOMS related to GSM radiationfrom mobile phone base stations: a cross-sectional study Najnovšia španielska štúdia o subjektívnych symptómoch ľudí vystavených permanentnému žiareniu z veží mobilnej siete (Gomez-Peretta, Navarro, 2013)

SEAWIND – Sound Exposure & Risk Assessment Of Wireless Network Devices Výskumný dokument pojednáva o účinkoch a nebezpečenstve bezdrôtovej technológie v každodennom živote.


FILMY

Krátky tri a polminútový film Rosi Gladwella „Vieš, že ťa mám rád“, prináša povedomie opatrnosti do používania elektromagnetických technológií. Viete, že veľa krajín prijalo opatrenia na zníženie emg expozície maloletých detí a že Európsky parlament odporúča členským krajinám prijať opatrenia na celkové zníženie emg expozície ľudí?
Poznanie dáva slobodu:

https://www.youtube.com/watch?…

Aj v ďalšej z krajín EÚ, na Cypre, pochopili význam osvety. Národná komisia pre environmentálne a detské zdravie zverejnila informačné video o prevencii žiarenia z mobilného telefónu a Wi-Fi. Na Cypre boli zo školských učební odstránené bezdrôtové siete. Viac informácií nájdete na tomto odkaze:

https://ehtrust.org/…n-teenagers/

Dr. Anthony Miller, WHO IARC reviewed the best availible scientific evidence and now concludes that cell phone and wireless radiation is a carcinogen. This excerpt is from a July 31, 2017 lecture he gave in a scientific symposium

https://www.youtube.com/watch?…