30.7.2020

tretia výzva priloha 1 k vyzve priloha 5 k vyzve TRETIA VÝZVA Ministerstvu zdravotníctva SR zo dňa 25.5.2020, ktorú podala INICIATÍVA ZA NOVELU VYHLÁŠKY MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia (ďalej len „VÝZVA“). VÝZVOU, ktorú podpísali významné osobnosti z oblasti vedy a výskumu, žiadajú urýchlené iniciovanie novely predmetnej vyhlášky, s cieľom uplatnenia preventívnych opatrení na Slovensku. Odvolávanie sa kompetentných úradov na platnosť povolených limitov podľa odporúčaní Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením ICNIRP ako argumentačný dôvod neobstojí, lebo tieto predpisy sa zaoberajú len ochranou verejnosti pred termálnymi účinkami a nie biofyzikálnymi (netermálnymi) účinkami pri dlhodobom pôsobení elektromagnetického žiarenia, ktoré preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobí z novovzniknutých zdrojov permanentne a dlhodobo na všetky živé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode známa a vedecky potvrdená ako úplne bezpečná. Ide o požiadavku zapracovania najnovších vedeckých poznatkov a zabezpečenia účinnejšej ochrany zdravia obyvateľstva s uplatnením princípu prevencie a princípu opatrnosti. Ako príklad je uvedené Švajčiarsko, kde musia všetky rádiové systémy spĺňať rovnaké limitné hodnoty ako sú v okolitých krajinách (41 až 61 V/m, ktorý platí aj na Slovensku.), ale zároveň sú stanovené aj preventívne hodnoty, ktoré sú približne 10-krát nižšie. Ich dodržiavanie je sledované na vybraných miestach ako sú byty, školy, škôlky, nemocnice, stále pracoviská a detské ihriská, t.j. miesta, kde ľudia trávia dlhú dobu. Tieto nižšie preventívne limity sú určené na udržanie nízkej dlhodobej expozície obyvateľstva, najmä jeho najohrozenejších skupín ako sú deti, tehotné ženy a starí ľudia. Prikladám celé znenie VÝZVY spolu so zoznamom podporovateľov a šiestimi prílohami.